Regulamin sklepu


Regulamin sklepu obowiązujący od 25.05.2018 r.

1
. Właścicielem sklepu internetowego, prowadzącego sprzedaż na terenie Polski drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet, działającego pod adresem:

https://ekobudsklep.pl

jest firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „EKOBUD” Sp. z o.o.
ul. Nad Torem 11, 86-300 Grudziądz

Telefon: 056/ 46-582-81
Numer NIP: 876-12-80-891
Numer REGON: 008263147
Numer KRS: 0000092065 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego,

w dalszej części Regulaminu zwana „SPRZEDAWCĄ”.

2. Użytkownik zamawiający i kupujący towary oferowane przez SPRZEDAWCĘ zwany jest w dalszej części Regulaminu „KLIENTEM”.

3. KLIENT może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ pod następującym adresem e-mail: kontakt@ekobudsklep.pl lub numerem telefonu: 056/46-582-81, fax: 056/46-577-73.

4. Aby złożyć zamówienie KLIENT nie musi posiadać konta w naszym sklepie. Jednakże w celu usprawnienia składania zamówień można konto założyć. W tym celu KLIENT dokonuje rejestracji tutaj: https://ekobudsklep.pl/logowanie?create_account=1

5. Rejestracja w sklepie jest jednorazowa. W przypadku kolejnego zakupu KLIENT używa ustalonego wcześniej na stronie internetowej sklepu - loginu i hasła.

6. Ustalone przez KLIENTA login i hasło mają charakter poufny. KLIENT jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez KLIENTA wszystkich danych, wymaganych w formularzu składania zamówienia w sklepie internetowym.

8. Aktualizacja danych KLIENTA podanych przy rejestracji konta, jest możliwa przy wykorzystaniu posiadanego loginu i hasła. Obowiązkiem KLIENTA jest każdorazowe sprawdzenie i zaktualizowanie swoich danych przed złożeniem kolejnego zamówienia.

9. KLIENT może składać zamówienia 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, jednakże zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym. SPRZEDAWCA wysyła towar do KLIENTA tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia przez KLIENTA, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji złożonego zamówienia w drodze kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z KLIENTEM.

11. W przypadku KLIENTA, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wszelkie czynności związane z korzystaniem ze sklepu dokonuje wyłącznie osoba upoważniona do wykonywania wszelkich praw i obowiązków w imieniu i na rzecz tego podmiotu.

12. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

12.1. nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia formularza przez KLIENTA,

12.2. braku możliwości kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z KLIENTEM,

12.3. złożenia zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

13. Wszystkie produkty dostępne na stronie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.

14. Dostępność towarów oferowanych przez SPRZEDAWCĘ jest aktualizowana na bieżąco, z uwzględnieniem jego technicznych możliwości.

15. Nazwy producentów i marki fabryczne należące do ich właścicieli prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych dla KLIENTÓW.

16. Ceny produktów na stronie sklepu są podane w złotych polskich. Przedstawione są w formie netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT).

17. Ceny oferowanych towarów nie uwzględniają kosztów dostawy zakupionego towaru.

18. Informacje znajdujące się na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. KLIENT, który dokona zamówienia określonego produktu składa ofertę kupna na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Część produktów oferowanych do sprzedaży na stronie sklepu posiada minimalną jednostkę logistyczną, poniżej której zakup nie jest możliwy. Informacja o minimalnej jednostce logistycznej znajduje się w opisie danego towaru. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia KLIENT może uzyskać kontaktując się ze sklepem telefonicznie lub e-mailowo.

20. Przy jednorazowym zakupie towarów o wartości powyżej kwoty 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) jest możliwość negocjacji cen

21. Wszelkie promocje i wyprzedaże w cenach promocyjnych prowadzone są do wyczerpania zapasów magazynowych SPRZEDAWCY, a realizowane są wg kolejności składania zamówień przez KLIENTÓW.

22. SPRZEDAWCA potwierdza złożone zamówienie drogą e-mailową w ciągi 2 dni roboczych od jego otrzymania.

23. W przypadku wyczerpania zapasów zamawianego przez KLIENTA produktu, KLIENT zostaje o tym poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną w ciągu 2 dni roboczych. W takiej sytuacji KLIENT może zrezygnować z całości zamówienia lub jego części.

24. SPRZEDAWCA realizuje dostawy towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm transportowych, jak i transportem własnym SPRZEDAWCY. KLIENT może dokonać odbioru osobistego zakupionego towaru transportem własnym KLIENTA.

25. Transport towarów zakupionych w sklepie jest możliwy jedynie na terytorium Polski.

26. W niektórych przypadkach transport towaru jest bezpłatny. Szczegóły dotyczące transportu – szczegółowych zasad organizacji oraz kosztów - znajdują się w zakładce TRANSPORT.

27. Sposób transportu dostawy towaru jest wybierany przez KLIENTA na etapie składania zamówienia. W przypadku wybrania przez KLIENTA opcji WYSYŁKA PALETOWA, warunki i koszty dostawy są ustalane drogą e-mailową lub telefoniczną pomiędzy KLIENTEM, a doradcą handlowym SPRZEDAWCY w ciągu 48 h (dni roboczych).

28. W niektórych przypadkach do całkowitej ceny transakcji SPRZEDAWCA może doliczyć koszt palet, innych opakowań, bądź kaucję za opakowania zwrotne. Takie szczegółowe informacje KLIENT będzie otrzymywał każdorazowo przed zawarciem umowy i realizacją zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

29. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez SPRZEDAWCĘ i zwrotna akceptacja za pośrednictwem poczty internetowej kosztów i warunków dostawy przez KLIENTA, oznaczają zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy SPRZEDAWCĄ, a KLIENTEM.

30. Wprowadzenie przez KLIENTA zmian do złożonego zamówienia jest możliwe nie później, niż do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Realizację zamówienia SPRZEDAWCA rozpoczyna po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do KLIENTA.

31. KLIENT ma do wyboru następujące formy płatności:

31.1. Przedpłata 100% wartości zamówionego towaru na konto SPRZEDAWCY, na podstawie przesłanej do KLIENTA za pośrednictwem poczty e-mail faktury pro forma. W tej sytuacji towar jest pakowany i wysyłany do KLIENTA dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie SPRZEDAWCY.

31.2. Zapłata przy odbiorze towaru – za zaliczeniem kurierowi, przewoźnikowi itp.

32. Do każdego zrealizowanego zamówienia SPRZEDAWCA wystawia fakturę VAT. Faktura VAT jest wystawiana w momencie, gdy wszystkie zamówione przez KLIENTA towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

33. Termin realizacji złożonego zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez SPRZEDAWCĘ i jest uzależniony od rodzaju i ilości zamawianego towaru, miejsca i sposobu dostawy. W przypadku zamówień specjalnych oraz w szczególnych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym KLIENT zostanie z uprzedzeniem każdorazowo powiadomiony przez SPRZEDAWCĘ.

34. KLIENT ma obowiązek zapewnić w uzgodnionym terminie odbiór towaru, bądź rozładunek towaru w miejscu dostawy (chyba, że strony inaczej uzgodnią na etapie zawierania umowy) oraz bezpieczny i swobodny dojazd do miejsca dostawy.

35. W przypadku nieobecności KLIENTA w miejscu dostawy, w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu KLIENTA.

36. W przypadku zrealizowania dostawy towaru w terminie uzgodnionym przez strony i pod wskazany przez KLIENTA w formularzu zamówienia adres, a nieodebrania przesyłki lub nierozładowania towaru z przyczyn leżących po stronie KLIENTA, koszt wysyłki i zwrotu towaru obciąża KLIENTA.

37. KLIENT po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki i zgodność z dokumentem przewozowym. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub wystąpienia niezgodności z dokumentem przewozowym, konieczne jest spisanie protokołu w obecności osoby dostarczającej towar (przewoźnika, kuriera itp.), a następnie jak najszybsze poinformowanie SPRZEDAWCY o zaistniałej sytuacji.

38. KLIENT, który jest konsumentem (art. 221 k.c.), a który zawarł umowę na odległość może odstąpić od zawartej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

39. Towar powinien zostać zwrócony do SPRZEDAWCY niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym KLIENT odstąpił od umowy, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. Jako zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie z produktem, jakie miało by miejsce w siedzibie sklepu. Prosimy o odesłanie wraz z towarem dowodu zakupu towaru. Koszty zwrotu towaru do SPRZEDAWCY ponosi KLIENT.

40. Wystawienie faktury korygującej oraz zwrot pieniędzy za towar następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu i zgodności z fakturą zwracanego towaru. Pieniądze za towar zostają zwrócone na konto wskazane przez KLINETA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej..

41. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI w następujących przypadkach:

41.1. o świadczenie usług, jeżeli SPRZEDAWCA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KLIENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

41.2. w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym SPRZEDAWCA nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

41.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KLIENTA lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

41.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

41.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie może zwrócić ze względu na ochronę zdrowa lub ze względów higienicznych , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

41.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

42. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym SPRZEDAWCY posiadają gwarancję producenta.

43. SPRZEDAWCA odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką przepisy o rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym nie mają zastosowania.

44. Gwarancji nie podlegają produkty użyte niezgodnie z instrukcją zastosowania lub sztuką budowlaną.

45. W przypadku zastrzeżeń KLIENTA, co do niezgodności towarów z umową, KLIENT dokonuje pisemnie zgłoszenia reklamacyjnego do SPRZEDAWCY, w którym wskazuje reklamowany towar, powód reklamacji oraz swoje dane kontaktowe.

46. KLIENT ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania , jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiony przez SPRZEDAWCĘ, albo SPRZEDAWCA nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

47. SPRZEDAWCA niezwłocznie rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne KLIENTA, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

48. Rejestracja danych KLIENTA w sklepie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez KLIENTA zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych, podanych w formularzu rejestracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).

49. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest SPRZEDAWCA. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z prawem, zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

50. Dane osobowe KLIENTA będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, zapewnienia właściwej obsługi KLIENTA oraz powiadamiania KLIENTA o nowościach w ofercie SPRZEDAWCY, promocjach i wyprzedażach.

51. KLIENT ma możliwość i prawo w każdym czasie do wglądu do treści przetwarzanych danych osobowych, ich modyfikacji, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.

52. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne, właściwe przepisy prawa polskiego.

53. SPRZEDAWCA i KLIENT będą dążyli do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na tle realizacji umowy. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

54. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. KLIENT zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na wskazany w bazie danych adres e-mail o każdej zmianie Regulaminu, w terminie 14 dni przed wejściem w życie zmian, jak również zmiany te zostaną opublikowane na stronie internetowej sklepu. W przypadku braku akceptacji KLIENTA na dokonane w Regulaminie zmian, KLIENT ma prawo do odstąpienia od umowy bez żadnych konsekwencji. Zamówienia złożone przez KLIENTÓW przed ogłoszeniem zmian Regulaminu są realizowane wg dotychczasowych jego postanowień.